Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke transactie die tot stand is gekomen tussen SPARKLING en consument via de webshop www.winkelbijsparklin.myonline.store
 

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van betaling van de consument van het aanbod.

SPARKLING bevestigt de betaling van de consument per e-mail. Tot het moment van deze bevestiging van de aanvaarding door SPARKLING, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

SPARKLING treft passende technische maatregelen om te zorgen voor een veilige webomgeving en een veilige overdracht van data en betalingen.

Bij aankoop van een product of dienst door de consument stelt ondernemer digitaal de volgende informatie ter beschikking:

G kan zich binnen de grenzen van de wet op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of dat er sprake is van andere feiten die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien SPARKLING op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd de bestelling te weigeren of bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering.

 

Het aanbod

Als voor het aanbod een beperkte geldigheidsduur geldt of onder bijzondere voorwaarden geschiedt, dan wordt dit uitdrukkelijk door SPARKLING vermeld.

Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument deze goed kan beoordelen. Indien afbeeldingen worden gebruikt, dan zijn dit waarheidsgetrouwe afbeeldingen van het aanbod.

Vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden SPARKLING niet.

 

De prijs

Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Indien er sprake is van verpakkings-, verzend- of andere bijkomende kosten, dan worden deze duidelijk bij het aanbod vermeld.

De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de transactie tussen SPARLING en consument niet veranderd als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of andere wijzigingen.

 

Herroepingsrecht bij levering van producten

De consument heeft tot en met veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van redenen. . Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument de goederen in ontvangst heeft genomen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument dat schriftelijk laten weten aan SPARKING per post of via een e-mail aan info@sparklingwellness.nl

Als de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dan dient het product nog in de originele verpakking, ongeopend en onbeschadigd te zijn. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan SPARKLING retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

Consument kan ook gebruik maken van dit herroepingsrecht indien na opening van het product blijkt dat er sprake is van een ondeugdelijke kwaliteit. De consument zal deze gebreken maximaal veertien dagen na ontvangst van het product schriftelijk of per e-mail kenbaar maken bij SPARKLING. SPARKLING zal vervolgens contact opnemen met consument om instructies voor de retourname te verstrekken.

 

Kosten in geval van herroeping

Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.

Bij herroeping betaaltSPARKLING het aankoopbedrag en eventuele verzendkosten terug aan de consument. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen nadat de consument schriftelijk  heeft aangegeven van het herroepingsrecht gebruik te willen maken en de goederen ongedeerd en in originele verpakking aan SPARKLING heeft geretourneerd.

Indien consument verzendkosten voor de retourzending heeft betaald, dan worden deze alleen door SPARKLING terugbetaald indien één of meerdere producen uit de zending beschadigd, verkeerd of anderszins niet correct zijn geleverd. Indien consument de producten om een andere reden retourneert, dan zijn de verzendkosten voor de retourzending voor eigen rekening.

 

Levering en uitvoering

Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, zal SPARKLING de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal SPARKLING zich inspannen om consument naar volle tevredenheid te compenseren, hetzij door een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen, hetzij door het betaalde bedrag terug te betalen. Hierover zal voorafgaand met de consument contact worden opgenomen en onderlinge overeenstemming worden bereikt.

Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij SPARKLING.

Het adres dat de consument aan SPARKLING heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.

SPARKLING zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen een week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In dat geval zal SPARKLING het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Klachtenregeling

Consument heeft tot en met veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product de mogelijkheid klachten over de uitvoering van de overeenkomst volledig en duidelijk omschreven in te dienen bij SPARKLING.

SPARKLING zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SPARKLING binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  • De contactgegevens van de vestiging van Sparkling waar de consument met klachten terecht kan;
  • Prijs inclusief belastingen;
  • Kosten van aflevering indien van toepassing;Wijze van aflevering
© 2019 - 2021 Winkelbijsparkling | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel